vol3 no2 (8)/2009


Abstracts

Contents

download all papers


Marcin Bajkowski, Robert Zalewski
Analiza dynamiczna modelu obiektu specjalnego z magnetoreologicznym tłumikiem     

Zdzisław Bogdanowicz, Krzysztof Grzelak
Właściwości użytkowe stali zaworowych napawanych laserowo proszkiem stellitowym      

Zbigniew Dąbrowski
Ogólne sformułowanie zadania identyfikacji nieliniowego modelu dynamicznego    

Hubert Dębski, Józef Jonak
Sprzężona temperaturowo-przemieszczeniowa analiza numeryczna MES elementów silnika ZS    

Marek Fligiel
Optymalne kształtowanie struktury elementów konstrukcyjnych typu tarcza    

Rafał Gawarkiewicz, Michał Wasilczuk
Obliczeniowa ocena zdeformowanego węzła dźwignicy    

Sebastian Głowala, Bogdan Branowski
Badania nad modelowaniem rozciętych sprężyn talerzowych    

Sebastian Głowala, Bogdan Branowski
Nowa metoda budowy rodzin konstrukcji (sprężynowe układy odciążające bram garażowych)     

Andrzej Kosior
Wyznaczenie pętli histerezy połączenia listwy w zacisku przy nierównomiernym rozkładzie nacisków     

Marcin Kowalczyk, Jerzy Czmochowski, Eugeniusz Rusiński
Analiza przyczyn pęknięcia zawieszenia wysięgnika przeciwwagi koparki wieloczerpakowej     

Marcin Kowalczyk, Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco
Kształtowanie węzłów ustrojów nośnych w maszynach podstawowych górnictwa odkrywkowego     

Bogdan Ligaj, Grzegorz Szala
Metoda obliczeń trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych     

Grzegorz Mieczkowski, Krzysztof Molski
Współczynnik uwalniania energii jako parametr oceny odporności struktury dwufazowej stal–PMMA na pękanie
w złożonym stanie obciążenia     

Jerzy Nachimowicz, Mikołaj Plewa
Badanie wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych na skuteczność hamowania hamulca tarczowego
i taśmowego     

Idzi Nowotarski
Analiza nieliniowa samowzbudnych drgań powłoki cylindrycznej w opływie naddźwiękowym     

Małgorzata Poniatowska
Charakterystyka przestrzenna odchyłek geometrycznych wyznaczanych w pomiarach współrzędnościowych powierzchni swobodnych     

Ryszard Rohatyński
Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn – Część I. Dekompozycja i tworzenie algorytmów obliczeniowych     

Ryszard Rohatyński
Formułowanie zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn – Część II. Redukcja wymiarowości i badanie wrażliwości     

Marek Romanowicz
Mikromechaniczne modelowanie nieliniowej charakterystyki odkształcenie naprężenie dla kompozytu szklano-epoksydowego ściskanego w poprzek włókien     

Paweł Romanowicz, Andrzej P. Zieliński
Wieloosiowe zmęczenie elementów pracujących w warunkach kontaktu tocznego     

Jan Ryś
Typizacja przekładni planetarnych o uproszczonej technologii     

Jan Sikora
Analiza korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk ślizgowych     

Grzegorz Szala, Bogdan Ligaj
Obliczanie zapotrzebowania energii w procesach rozdrabniania materiałów ziarnistych na przykładzie ziaren zbóż 

Lucjan Śnieżek
Badania doświadczalne trwałości zmęczeniowej rurociągów przemysłowych     

Karolina Walat, Tadeusz Łagoda
Projektowanie elementów maszyn w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem maksimum kowariancji     

Izabela Wilczewska, Roman Kaczyński
Identyfikacja parametrów tarcia i zużycia polimerów wzmacnianych włóknem węglowym w różnych środowiskach pracy     

Grzegorz Wojnar
Analiza użyteczności do celów diagnostycznych różnych sygnałów drganiowych generowanych przez przekładnię zębatą     

Jerzy Wróbel, Konrad Okulicz
Nieklasyczne podejście do zadania optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości     

Robert Zalewski
Lepkoplastyczne związki konstytutywne dla specjalnych struktur granulowanych     

Michał Żebrowski-Kozioł, Wojciech Tarnowski
Diagnozowanie stanu luzów w połączeniach przegubowych przedniego zawieszenia samochodu